వీ6,వెలుగును బాయికాట్ చేసిన బిఆర్ఎస్

వీ6,వెలుగును బాయికాట్ చేసిన బిఆర్ఎస్

తెలంగాణ ఉద్యమంలో గట్టిగ పనిచేసిన అందర్నీ సారు ఇట్లనే దూరం పెడ్తున్నడు