ఆ టీవీ మనదిరా...ఈ ఫోన్ మనదిరా....గల్లీ మనదిరా...!

ఆ టీవీ మనదిరా...ఈ ఫోన్ మనదిరా....గల్లీ మనదిరా...!