ఈ శాఖకు సంబంధించిన లెక్కలు ఏ క్షణమైన సీఎం సారు అడుగుతారని ముందే ప్రిపేర్ అవుతుండు..!!

ఈ శాఖకు సంబంధించిన లెక్కలు ఏ క్షణమైన సీఎం సారు అడుగుతారని ముందే ప్రిపేర్ అవుతుండు..!!