సర్కారు ఆస్పత్రిలో సౌలతుల్లేవ్ 

సర్కారు ఆస్పత్రిలో సౌలతుల్లేవ్ 

బెడ్డు, ఇంజెక్షన్లు, మందులు, సూది, దూది, స్టెతస్కోప్ ఎవరివి వాళ్లు తెచ్చుకోవాలి

సర్కారు ఆస్పత్రిలో సౌలతుల్లేవ్