సీఎం రేవంత్ ఆన్ కెసిఆర్ | కేటిఅర్ - మల్లా రెడ్డి ఫన్ | కన్నా రావు అరెస్ట్ | పవన్ కళ్యాణ్ ఆన్ బ్లేడ్ బ్యాచ్ | వీ6

సీఎం రేవంత్ ఆన్ కెసిఆర్ | కేటిఅర్  - మల్లా రెడ్డి ఫన్ | కన్నా రావు అరెస్ట్ | పవన్ కళ్యాణ్ ఆన్ బ్లేడ్ బ్యాచ్ | వీ6