చిన్న చిన్న లోపాలుంటే సరిచేసుకొని వాడుకోవచ్చు కదా..!!

చిన్న చిన్న లోపాలుంటే సరిచేసుకొని వాడుకోవచ్చు కదా..!!

చిన్న చిన్న  లోపాలుంటే సరిచేసుకొని వాడుకోవచ్చు కదా..!!