టైంకి శాలరీ ఇవ్వకపోతిరి..ఇక తిండిలేకపాయె నిద్ర ఎట్లావస్తది..

టైంకి శాలరీ ఇవ్వకపోతిరి..ఇక తిండిలేకపాయె నిద్ర ఎట్లావస్తది..

టైంకి శాలరీ ఇవ్వకపోతిరి..ఇక తిండిలేకపాయె నిద్ర ఎట్లావస్తది..