రేపు ధర్నాకు ఎల్లుండికి ఎంక్వైరీకి | రామన్న ఇలాకాలో కారు దిగిన్రు | ప్రశ్నిస్తే బ్యాన్ జెస్తరా? | క్యాబినెట్ నిర్ణయాలు ఇవే

రేపు ధర్నాకు ఎల్లుండికి ఎంక్వైరీకి |  రామన్న ఇలాకాలో కారు దిగిన్రు | ప్రశ్నిస్తే బ్యాన్ జెస్తరా? | క్యాబినెట్ నిర్ణయాలు ఇవే