కరోనా వ్యాక్సిన్ సృష్టికర్త నోబెల్... నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చేటట్టు చేసిందట పార్టీ లేదా అని వచ్చింది సార్

కరోనా వ్యాక్సిన్  సృష్టికర్త నోబెల్...  నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చేటట్టు చేసిందట పార్టీ లేదా అని వచ్చింది సార్