మునుగోడు ఎఫెక్ట్ సార్..ఎమ్మెల్యేలు ఫోన్ వాడటం లేదు

మునుగోడు ఎఫెక్ట్ సార్..ఎమ్మెల్యేలు ఫోన్ వాడటం లేదు