అలాగే నాన్నగారిని అసెంబ్లీకి కూడా తీస్కపోదాం సార్..!!

అలాగే నాన్నగారిని అసెంబ్లీకి కూడా  తీస్కపోదాం సార్..!!

అలాగే నాన్నగారిని అసెంబ్లీకి కూడా
 తీస్కపోదాం సార్..!!