చిన్న చిన్న లోపాలే ...అంతా బాగుంది

చిన్న చిన్న  లోపాలే ...అంతా  బాగుంది