మనమే గేలుస్తమని సర్వే చేసినోడికి లైన్ కలుపు ..!!!

 మనమే గేలుస్తమని  సర్వే చేసినోడికి లైన్ కలుపు ..!!!