ధరణి పై మాట్లాడేటోళ్లను ఉరికించున్రి

ధరణి పై మాట్లాడేటోళ్లను ఉరికించున్రి

ధరణి పై ఎక్కువ మాట్లాడుతుండు.. 
నాలుగు తగిలించి బొక్కలో తోయించమంటారా సార్..!!