వేదిక వద్ద బీఆర్ఎస్ ఆంధ్ర అధ్యక్షుడి అవస్థలు

వేదిక వద్ద బీఆర్ఎస్ ఆంధ్ర అధ్యక్షుడి అవస్థలు

సారు ఫోటో పెట్టుకొని రావాలి... 
ఆంధ్ర అధ్యక్షుడిని ప్రెసిడెంటుని అంటే.. రానివ్వరు..!!