ఫోటోస్: రీ పోస్టుమార్టం కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి చేరుకున్న ఢిల్లీ వైద్యుల బృందం

ఫోటోస్: రీ పోస్టుమార్టం కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి చేరుకున్న ఢిల్లీ వైద్యుల బృందం

Doctors at disha accused dead bodies re-postmortem Gandhi Hospital

Doctors at disha accused dead bodies re-postmortem Gandhi Hospital

Police Security at disha accused dead bodies re-postmortem Gandhi Hospital

Doctors at disha accused dead bodies re-postmortem Gandhi Hospital