అతిపెద్ద ఆర్ధిక వ్యవస్థగా భారత్

 అతిపెద్ద ఆర్ధిక వ్యవస్థగా భారత్

అతిపెద్ద ఆర్ధిక వ్యవస్థగా భారత్

ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో 166 మంది భారతీయులు

దేశాభివృద్ధి విషయాలంటే వాడికి చాలా ఇష్టం, అన్ని తెచ్చి ఇట్ల అతికిస్తడు