ఫొటోస్ : బీజేపీ శాంతి ర్యాలీలో రాజాసింగ్, అర్వింద్

ఫొటోస్ : బీజేపీ శాంతి ర్యాలీలో రాజాసింగ్, అర్వింద్