నిన్నటి వరకు బాగానే ఉన్నాడు... బైపోల్ అనే సరికి ఇలా 

నిన్నటి వరకు బాగానే ఉన్నాడు... బైపోల్ అనే సరికి ఇలా 

నిన్నటి వరకు బాగానే ఉన్నాడు... బైపోల్ అనే సరికి ఇలా