సర్వేలను నమ్ముకోవడం కంటే ఇదే బెటరని మా సార్ నమ్మకం!

సర్వేలను నమ్ముకోవడం కంటే ఇదే బెటరని మా సార్ నమ్మకం!