అన్నింటికీ కేటీఆరే దిక్కు.. ‘‘మాకు గొర్లు, బర్లు రాలే.. ఓ ట్వీట్ చెయ్యున్రి సార్ !!’’

అన్నింటికీ కేటీఆరే దిక్కు..  ‘‘మాకు గొర్లు, బర్లు రాలే.. ఓ ట్వీట్ చెయ్యున్రి సార్ !!’’

అన్నింటికీ కేటీఆరే దిక్కు..  ‘‘మాకు గొర్లు, బర్లు రాలే.. ఓ ట్వీట్ చెయ్యున్రి సార్ !!’’